Sadarbības projekti

Jauna koncepcija ilgtspējīgas, zema energopatēriņa ēku būvniecībai

Informācija par paveikto periodā: 01.02.2020. – 29.02.2020.

Projekta nosaukums: “Jauna koncepcija ilgtspējīgas, zema energopatēriņa ēku būvniecībai”

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/16/A/007

Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskā universitāte un sadarbības partneris SIA “Warm House”.
Pārskata periodā pabeigts darbs pie visu projektā plānoto aktivitāšu nodrošināšanas. Kopumā projekts sasniedzis visus noteiktos rezultātus – izstrādāti 5 prototipi, publicētas 18 publikācijas par projektam atbilstošo tēmu, iesniegti divi patenta pieteikumi, sasniegti citi rezultatīvie rādītāji. Sadarbībā ar RTU uzsākts darbs pie noslēguma zinātniskās atskaites sagatavošanas par sasniegtajiem projekta rezultātiem, kas tiks iesniegta vērtēšanai ārzemju ekspertiem.

09.03.2020.

Informācija par paveikto periodā: 01.11.2019. – 31.01.2020.

Projekta nosaukums: “Jauna koncepcija ilgtspējīgas, zema energopatēriņa ēku būvniecībai”

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/16/A/007

Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskā universitāte un sadarbības partneris SIA “Warm House”.

Pārskata periodā pabeigtas šādas apakšaktivitātes un sadarbībā ar RTU nodrošināta noteikto rezultātu izstrāde:

2.1.4. “Norobežojošo konstrukciju elementa prototipa izveide no viegla kompozīta ar šķiedraugu pildvielām un testēšana” – izstrādāts prototips;

2.2.3. “Nano-modificēta putubetona norobežojošas konstrukcijas bloka izstrāde un testēšana” – nodrošināta 2 prototipu izstrāde;

2.2.4. Metodika “Augstas veiktspējas nano-modificēta putubetona ražošana” – sagatavota 1 metodika;

2.3.4. “Cementa kompozītu fizikālo un mehānisko īpašību noteikšana, t.sk. prototipa paraugu izgatavošana un testēšana” – izstrādāts prototips;

2.3.5. “Metodikas izstrāde inovatīvu, augstas veiktspējas cementa kompozītu izgatavošanai” – sagatavota 1 metodika;

2.4.4. “Termiskās enerģijas uzkrājoša pārseguma izgatavošana, testēšana un prototipa izveide” – izstrādāts prototips;

2.4.5. “Metodikas izstrāde termiskās enerģijas uzkrājoša pārseguma ražošanai” – sagatavota metodika.

Līdz ar šo, kopumā pabeigtas visas darbības un sasniegti visi rezultāti, kas bija noteikti projektā. Uzsākts darbs pie darbību datu apkopošanas un gala rezultātu zinātniskās kvalitātes izvērtējuma atskaites.

 

09.02.2020.

Informācija par paveikto periodā: 01.08.2019. – 31.10.2019.

Projekta nosaukums: “Jauna koncepcija ilgtspējīgas, zema energopatēriņa ēku būvniecībai”

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/16/A/007

Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskā universitāte un sadarbības partneris SIA “Warm House”.

Pārskata periodā 2.darbības ietvaros: pabeigta apakšaktivitāte 2.3.3. “Augstas veiktspējas cementa kompozītu ilgmūžības pārbaudes”. Sadarbībā ar projekta vadošo partneri, sagatavota atskaite (pētījuma pārskats).

Turpināts darbs pie šīm aktivitātēm:
2.1.4. “Norobežojošo konstrukciju elementa prototipa izveide no viegla kompozīta ar šķiedraugu pildvielām un testēšana”: strādāts pie norobežojošo konstrukciju elementa prototipa izveides no viegla kompozīta ar šķiedraugu pildvielām un tā testēšanas. Veiktas paraugu siltumvadītspējas pārbaudes. Sagatvots populārzinātniskais raksts par dabisko šķiedru kompozītu izstrādi, kas tiks publicēts žurnālā “Būvinženieris”.

2.2.3. “Nano-modificēta putubetona norobežojošas konstrukcijas bloka izstrāde un testēšana”: veikta izejmateriālu sagatavošana nano-modificēta putubetona norobežojošas konstrukcijas bloka izveidei. Bloku izgatavošanai izmantotas uzņēmuma ražotnes telpas. Veikta gatavu bloku pārbaude, analīze un salīdzināšana ar LV pazīstamām sienu sistēmām, kuriem ir līdzīgas nesošas un siltumizolācijas funkcijas.

2.2.4. Metodika “Augstas veiktspējas nano-modificēta putubetona ražošana” – veikta datu analīze, lai uzsāktu metodikas izstrādi.

2.3.4. “Cementa kompozītu fizikālo un mehānisko īpašību noteikšana, t.sk. prototipa paraugu izgatavošana un testēšana”: periodā nodrošināta cementa kompozītu (ar dažādām šķiedrām un minerālpiedevām) sagatavošana testiem. Testētas to fizikālās un mehāniskās īpašības.
Rezultāti prezentēti konferencē IMST2019.

2.3.5. “Metodikas izstrāde inovatīvu, augstas veiktspējas cementa kompozītu izgatavošanai” – veikts izejmateriālu īpašību, cementa kompozītu sastāvu un samaisīšanas tehnoloģiju rezultātu apkopojums. Uzsākta metodikas izstrāde inovatīvu, augstas veiktspējas cementa kompozītu izgatavošanai.

2.4.4. “Termiskās enerģijas uzkrājoša pārseguma izgatavošana, testēšana un prototipa izveide”: pārskata periodā pabeigta pārseguma prototipa izveide, kurā ievietoti PCM materiāli un cirkulācijas sistēmas, veikta tā testēšana.

 

09.11.2019.

Informācija par paveikto periodā: 01.05.2019. – 31.07.2019.

Projekta nosaukums: “Jauna koncepcija ilgtspējīgas, zema energopatēriņa ēku būvniecībai”

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/16/A/007

Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskā universitāte un sadarbības partneris SIA “Warm House”.

Pārskata periodā pabeigtas divas apakšaktivitātes 2.darbības ietvaros:

Darbība 2.1.3. “Metodika šķiedru kompozīta ražošanai no šķiedraugiem un vietējām minerālām saistvielām”;

Darbība 2.3.2. “Augstas veiktspējas cementa kompozītu sastāvu izstrāde, izmantojot kombinēto disperso stiegrojumu (tērauda, polimēra, minerālstiegras)”;

Sadarbībā ar projekta vadošo partneri, sagatavotas atskaites (pētījuma pārskati) par šīm darbībām.

Turpināts darbs pie šīm aktivitātēm:

2.1.4. “Norobežojošo konstrukciju elementa prototipa izveide no viegla kompozīta ar šķiedraugu pildvielām un testēšana”: pārskata periodā veikta izgatavotā prototipa žāvēšana un uzsākti testi siltumvadītspējas noteikšanai.

2.2.3. “Nano-modificēta putubetona norobežojošas konstrukcijas bloka izstrāde un testēšana”: testēti sagatavoto bloku dažādie varianti – par nesošo slāni izmantojot nano-modificētu putubetonu, kas izgatavots kavitācijas tipa maisītājā, par izolācijas slāni izmantojot speciālu poliuretānu (ar zemu siltumvadamību) un dabisko šķiedru materiālus. Papildus tika izgatavoti ar putubetonu pildītie paraugi dabisko šķiedru kompozīta veidņos.

2.3.3. “Augstas veiktspējas cementa kompozītu ilgmūžības pārbaudes”: turpināti plānsienu (biezums 15 mm) cementa kompozītu, kas stiegroti ar stikla, oglekļa un PVA šķiedrām, salturības testi, t.sk. ilgtermiņa (112 saldēšanas cikli pēc Slab metodes un tālāk), dažādu metožu ultraskaņas pētījumi struktūras bojājumu izpētei un un masas zudumu noteikšana.

2.3.4. “Cementa kompozītu fizikālo un mehānisko īpašību noteikšana, t.sk. prototipa paraugu izgatavošana un testēšana”: nodrošināta sacietējošo cementa kompozītu paraugu blīvuma, ūdensuzsūces, lieces izturības testu rezultātu apstrāde. Plānsienu paraugu sazāģēšana un sagatavošana stiprības testam pēc salturības testa veikšanas.

2.4.4. “Termiskās enerģijas uzkrājoša pārseguma izgatavošana, testēšana un prototipa izveide”: turpināts darbs pie pārseguma prototipa izveides, kurā ievietoti PCM materiāli un cirkulācijas sistēmas, veikta sagatavošana tā testēšanai. Termiskās enerģijas uzkrājošajā pārseguma cirkulārās sistēmas tvertnes piepildīšana ar divu veidu PCM materiāliem un testēšana laboratorijas apstākļos.

 

09.08.2019.

Informācija par paveikto periodā: 01.02.2018. – 30.04.2019.

Projekta nosaukums: “Jauna koncepcija ilgtspējīgas, zema energopatēriņa ēku būvniecībai”

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/16/A/007

Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskā universitāte un sadarbības partneris SIA “Warm House”.

Pārskata periodā iesniegta projekta vidusposma atskaite ārzemju ekspertiem zinātniskās kvalitātes izvērtēšanai. Saņemts atzinums un norādījumi par pētniecības gaitas uzlabošanu, kas tiek ņemti vērā īstenojot plānotās darbības.

Periodā veikti šādi darbi:

2.1.2.“Mehānisko, fizikālo un siltumtehnisko īpašību uzlabošana izmantojot inovatīvas saistvielas un apstrādes metodes”: sagatavota darbības noslēguma atskaite par pētījuma ietvaros gūtajiem rezultātiem.

2.1.3. “Metodika šķiedru kompozīta ražošanai no šķiedraugiem un vietējām minerālām saistvielām” – ar 01.04.2019. uzsākta darbības īstenošana. Veikta nepieciešamās literatūras izpēte, apzināta līdzīgu pētījumu dati.

2.1.4. “Norobežojošo konstrukciju elementa prototipa izveide no viegla kompozīta ar šķiedraugu pildvielām un testēšana”: veikta sastāvu projektēšana, izejvielu sagatavošana prototipa izgatavošanai, prototipa rāmja salikšana, eļļošana un citi sagatavošanas darbi gala prototipa izgatavošanai.

2.2.3. “Nano-modificēta putubetona norobežojošas konstrukcijas bloka izstrāde un testēšana”: veikta nano-modificēta putubetona norobežojošas konstrukcijas bloku izstrāde, izmantojot papildus porizāciju un inovatīvas alumosilikāta mikropildvielas. Nodrošināti siltumtehnisko īpašību testi.

2.3.2.“Augstas veiktspējas cementa kompozītu sastāvu izstrāde, izmantojot kombinēto disperso stiegrojumu (tērauda, polimēra, minerālstiegras)”: sagatavots cementa kompozītu rezultātu kopsavilkums un analīze līdz 365 dienu vecumam. Veikta paraugu sagatavošana šķiedru izvietojuma izpētei. Rezultātu kopsavilkums un datu sagatavošana publikācijas uzrakstīšanai.

2.3.3.“Augstas veiktspējas cementa kompozītu ilgmūžības pārbaudes”: veikti plānsienu (biezums 15 mm) cementa kompozītu, kas stiegroti ar stikla, oglekļa un PVA šķiedrām, salturības testi pēc plātņu metodes, nodrupumu noteikšana pēc 28, 56 cikliem, ultraskaņas testi.

2.3.4. “Cementa kompozītu fizikālo un mehānisko īpašību noteikšana, t.sk. prototipa paraugu izgatavošana un testēšana”: veikti plānsienu (biezums 15 mm) cementa kompozītu, kas stiegroti ar dažādām šķiedrām un lateksa piedevu maisījumu tehnoloģisko īpašību (iestrādājamības) testi. Sacietējošo paraugu blīvuma, ūdensuzsūces, lieces izturības testi.

2.4.3.“Ribota, plānsienu cementa kompozīta pārsegumu izveide un testēšana”: sagatavota darbības noslēguma atskaite par pētījuma ietvaros gūtajiem rezultātiem.

2.4.4. “Termiskās enerģijas uzkrājoša pārseguma izgatavošana, testēšana un prototipa izveide”: veikta pārseguma prototipa sagatavošana PCM materiālu un cirkulācijas sistēmas ievietošanai.

09.05.2019.

Informācija par paveikto periodā: 01.11.2018. – 31.01.2019.

Pārskata periodā turpinātas aktivitātes projekta mērķa sasniegšanai. Uzsākts darba pie projekta vidusposma atskaites sagatavošanas, kas tiks iesniegta ārzemju ekspertiem zinātniskās kvalitātes izvērtēšanai.

 

Projekta darbību ietvaros veikti šādi darbi:

2.1.2. “Mehānisko, fizikālo un siltumtehnisko īpašību uzlabošana izmantojot inovatīvas saistvielas un apstrādes metodes”: sagatavoti nepieciešamie paraugi ugunsdrošības testu veikšanai, atbilstoši vispārpieņemtajiem standartiem.

2.1.4. “Norobežojošo konstrukciju elementa prototipa izveide no viegla kompozīta ar šķiedraugu pildvielām un testēšana”: darbības ietvaros uz izstrādātās koncepcijas bāzes sākta paneļa izstrāde – izveidots rāmis, kam būtu jākalpo arī par nesošo ēkas karkasu. Rāmja izveidē izmantoti C24 klases kokmateriāli, rāmis veidots no vairākām daļām, lai samazinātu augstuma tiltus, papildus izstrādāta arī speciāla veidņu konstrukcija, kas ļauj izgatavoto paneli atveidņot.

2.2.2. “Īpaši viegla putubetona sastāvu izstrāde”: pārskata periodā veiktas pēdējās aktivitātes un darbība noslēgta. Nodrošināta atskaites sagatavošana un rezultātu analīze.

2.2.3. “Nano-modificēta putubetona norobežojošas konstrukcijas bloka izstrāde un testēšana”: veikta norobežojošas konstrukcijas sienas bloku prototipu piegāde laboratorijā, mehānisko parametru un siltumvadāmības testēšana.

2.3.2. “Augstas veiktspējas cementa kompozītu sastāvu izstrāde, izmantojot kombinēto disperso stiegrojumu (tērauda, polimēra, minerālstiegras)”: veikta rezultātu apstrāde un izdarīti secinājumi par paraugu grupu 1FIB – 10FIB ar šķiedru kombinācijām pēc 4PBT lieces testēšanas 28 d/n vecumā.
Nodrošināti stiprības pārbaudes testi 365 dienas veciem fibrobetona paraugiem.

2.3.3. “Augstas veiktspējas cementa kompozītu ilgmūžības pārbaudes”: nodrošināti cementa kompozītu paraugu grupu K1F-K3F un 1F 12F ūdensuzsūces, virsmas kapilārās absorbcijas noteikšana un salturības testi pēc CDF metodes (sasaldēšanas un atkausēšanas cikli daļēji iegremdējot NaCl šķīdumā), veikta virsmas nodrupumu noteikšana pēc 28 cikliem.

2.3.4. “Cementa kompozītu fizikālo un mehānisko īpašību noteikšana, t.sk. prototipa paraugu izgatavošana un testēšana”: paraugu prototipu lieces testu datu apstrāde. Tērauda un stikla kompozīta stiegrojuma paraugu izņemšana no prototipa paraugiem stiepes testu veikšanai.

2.4.3. “Ribota, plānsienu cementa kompozīta pārsegumu izveide un testēšana”: veikta prototipa siju pārbaudes uz lieci, izzāģēto paraugu pārbaudes uz lokālo lieci un stiegru stiepes testu datu apstrāde, modelēšana.

2.4.4. “Termiskās enerģijas uzkrājoša pārseguma izgatavošana, testēšana un prototipa izveide”: veikta izgatavotās tvertnes no nerūsējošā tērauda, aizpildīšana ar PCM materiāliem, cirkulācijas sistēmas un tvertnes savienošanas elementu sagatavošana tvertnes integrēšanai pārseguma prototipā.

Informācija par paveikto periodā: 01.11.2018. – 31.01.2019.
Projekta nosaukums: “Jauna koncepcija ilgtspējīgas, zema energopatēriņa ēku būvniecībai”
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/16/A/007
Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskā universitāte un sadarbības partneris SIA “Warm House”.

09.02.2019.

Informācija par paveikto periodā: 01.08.2018. – 31.10.2018.

SIA “WARM HOUSE” kā projekta sadarbības partneris, pārskata periodā turpinājis eksperimentālās izstrādes aktivitāšu īstenošanu, atbilstoši projekta darbības Nr. 2. “Viedo būvmateriālu ražošanas tehnoloģiju izstrāde” ietvaros paredzētajam.

Komersanta projekta pārstāvis – pētnieks Māris Šinka pārstāvējis sasniegtos rezultātus konferencē “Synercrete 2018”. Konferenču rakstu krājumā iekļauts raksts “LIFE CYCLE ASSESSMENT OF BIO-BASED CONSTRUCTION PANELS WITH MAGNESIUM BINDER”.

 

Kopumā projekta darbību ietvaros nodrošināti šādi darbi:

2.1.2. “Mehānisko, fizikālo un siltumtehnisko īpašību uzlabošana izmantojot inovatīvas saistvielas un apstrādes metodes”: nodrošināts pētījums pie inovatīvu saistvielu izveides – magnija ortofosfātu saistvielu sagatavošana, izmantojot planetārās dzirnavas un dezintegratoru, paraugu izgatavošana un mehāniskās stiprības testēšana. Augstākās stiprības saistvielu izvēle tālākiem biokompozīta testiem.
Izmantojot rentgenstaru difraktometriju, tika noteikts mineraloģiskais sastāvs cementa, kaļķa, magnija silikātu un magnija ortofostāta cementa saistvielām, kuru izgatavošanai izmantoti dejonizēts ūdens un kaņepju spaļu izvilkums.

2.2.2. “Īpaši viegla putubetona sastāvu izstrāde”: turpināta izpēte par mikrostruktūras analīzi putubetona paraugiem, kas izstrādāti planetārajā aktivatorā. Vidējais poru diametrs tiek izskaitļots, izmantojot datorprogrammu. Rezultāti uzrāda piecas reizes mazākus poru diametrus nekā putubetona paraugiem, kas izgatavoti turbulences maisītājā. Tiek veikta izpēte par dažādām putubetona maisīšanas iekārtām. Veikta paraugu, kas bija izgatavoti planetārajā aktivatorā pārbaudes pēc ilgstošas (3 mēn.) cietēšanas, ūdens absorbcijas noteikšana. Veikta zema blīvuma putubetona paraugu izgatavošana Warmhouse ražotnē, ar papildus putuģenerāciju, paraugu testi 28 dienu vecumā.

2.2.3. “Nano-modificēta putubetona norobežojošas konstrukcijas bloka izstrāde un testēšana”: norobežojošas konstrukcijas sienas bloku paraugu izgatavošana ražotnē, izmantojot nano-modificētu putubetonu un papildus augstās efektivitātes PIR siltinājumu pētījuma veikšanai.

2.3.2. “Augstas veiktspējas cementa kompozītu sastāvu izstrāde, izmantojot kombinēto disperso stiegrojumu (tērauda, polimēra, minerālstiegras)”: augstās veiktspējas cementa kompozītu paraugu pārbaude uz spiedi pēc ilgtermiņa (>56 dienu) cietēšanas.

2.3.3. “Augstas veiktspējas cementa kompozītu ilgmūžības pārbaudes”: cementa kompozītu paraugu sagatavošana salturības testam (vienas puses sasaldēšanas režīmam).

2.3.4. “Cementa kompozītu fizikālo un mehānisko īpašību noteikšana, t.sk. prototipa paraugu izgatavošana un testēšana”: paraugu sagatavošana un lieces testu veikšana, rezultātu apstrāde.

2.4.3. “Ribota, plānsienu cementa kompozīta pārsegumu izveide un testēšana”: pētīti sijas paraugi, izmantojot augstas veiktspējas cementa kompozītu (> 80 MPa) un 8 mm diametra tērauda stiegrojumu (2 gab. ribu apakšā), ka arī paraugs  ar nemetālisko (stikla šķiedru) kompozīta stiegrojumu.

2.4.4. “Termiskās enerģijas uzkrājoša pārseguma izgatavošana, testēšana un prototipa izveide”: veikta mehāniskā testēšana (trīs punktu liecē) ribtota paneļa paraugam, kurā izmantotas polipropilēna fibras (garums 40 mm) un nepārtrauktais tērauda garenstiegrojumus, kas ievietots ribās.

Informācija par paveikto periodā: 01.08.2018. – 31.10.2018.
Projekta nosaukums: “Jauna koncepcija ilgtspējīgas, zema energopatēriņa ēku būvniecībai”
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/16/A/007
Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskā universitāte un sadarbības partneris SIA “Warm House”.

09.11.2018.

Informācija par paveikto periodā: 01.05.2018. – 31.07.2018.

SIA “WARM HOUSE” kā projekta sadarbības partneris, pārskata periodā uzsācis eksperimentālās izstrādes aktivitāšu īstenošanu, veicot pirmos atbilstošos testus projekta darbības Nr. 2. “Viedo būvmateriālu ražošanas tehnoloģiju izstrāde” ietvaros, kā arī turpināts darbs pārējām projekta aktivitātēm:

 

2.1.2. “Mehānisko, fizikālo un siltumtehnisko īpašību uzlabošana izmantojot inovatīvas saistvielas un apstrādes metodes”  –  lai izanalizētu kaņepju spaļu izdalīto ķīmisko savienojumu ietekmi uz ķīmisko saišu veidošanos saistvielu cietēšanas procesā, pārskata periodā tika raksturoti 7 dienu vecu saistvielu paraugu infrasarkanā Furjē (FTIR) spektri diapazonā no 2000 līdz 400 cm-1 un veikti magnija silikāta cementa (MSH) hidratācijas siltuma izdalīšanās testi. Sagatavoti secinājumi par testu veikšanu un turpmāko pētījuma norises procesu.

 

2.2.2. “Īpaši viegla putubetona sastāvu izstrāde” –  veiktas paraugu pārbaudes 28 dienu vecumā, kas bija izgatavoti planetārajā aktivatorā pēc optimizācijas plāna, izmantojot EDAOPT programmu, paraugu daļas tika sagatavotas mikrostruktūras izpētei. Nodrošināta zema blīvuma (400 kg/m3) putubetona izgatavošana ražošanas apstākļos. Paralēli tika gatavoti mazizmēra testēšanas paraugi (10x10x10 cm) un lielizmēra prototipu paraugi-sijas ar kompozīta stiklaplasta stiegrojumu.

 

2.3.2. “Augstas veiktspējas cementa kompozītu sastāvu izstrāde, izmantojot kombinēto disperso stiegrojumu (tērauda, polimēra, minerālstiegras)” – pabeigta HPFRC paraugu (izmēri 40x40x160 mm) testēšana trīspunktu liecē (3PBT) 28 dienu vecumā, kopā 6. grupas, katrā četri paraugi, t.i. 24. prizmas, veikta optiska mikroskopija un attēlu analīze. Testēšanas rezultāti tika apkopoti, izmantojot iegūtos rezultātus sākta zinātniskās publikācijas sagatavošana.

2.4.3. “Ribota, plānsienu cementa kompozīta pārsegumu izveide un testēšana” – aprēķināti un noteikti ribota, plānsienu cementa kompozīta pārsegumu prototipa ģeometriskie parametri: laidums 1200 mm, šķērsgriezuma platums 300 mm, augstums 120 mm, cementa kompozīta biezums 20 mm. Sagatavoti izejmateriāli un stiegrojums. Sagatavotas samaisīšanas un testēšanas ierīces.

2.5. “Zinātnisko publikāciju sagatavošana par iegūtajiem projekta galvenajiem rezultātiem un to iesniegšana” – sagatavota un iesniegta publikācija konferencei “Synercrete 2018” ar nosaukumu “LIFE CYCLE ASSESSMENT OF BIO-BASED CONSTRUCTION PANELS WITH MAGNESIUM BINDER”.

Pārskata periodā Projekta vadošais partneris – Rīgas Tehniskā universitāte noslēgusi 3 projekta aktivitātes:

3.1.1. “Sienu un kolonnu elementu ar integrētiem fāžmaiņas materiāliem un inženierkomunikācijām izstrāde”. Šīs aktivitātes ietvaros ir veikts pētījums par daudzstāvu ēkas ar stinguma kodolu konstrukciju elementiem, kuri darbojas spiedē. Izmantojot 3D galīgo elementu modeli, tika noteikts iekšējo piepūļu lauks statiski nenoteicamā konstrukciju modelī un, iteratīvi atkārtojot šo aprēķinu, tika iegūts racionāla kolonnu un stinguma kodola ģeometrija. Noslēdzoties aktivitātei 3.1.1. sagatavots pētījuma pārskats.

 

3.2.1. “Adekvāta nelineārā galīgo elementu modeļa izstrāde priekš augstas stiprības betona un stiegrota betona izstrāde”. Šīs aktivitātes ietvaros ir izstrādāts adekvāts betona un stiegrota betona nelineārais materiālu uzvedības modelis. Modelis ir balstīts uz bojājumu mehānikas principiem, un nelineāra spriegumu-deformāciju līkne tiek ievērtēta izmantojot speciāli izstrādātu “UMAT” tipa procedūru. Izstrādātais materiālu uzvedības modelis tika validēts ar eksperimentu rezultātiem un tas uzrādīja adekvātu darbību ar inženieraprēķiniem nepieciešamo precizitāti. Noslēgumā sagatavots modeļa apraksts.

 

5.2. “Solārās dzesēšanas sistēmu risinājumi daudzdzīvokļu ēkās Latvijas klimatiskajos apstākļos”. Aktivitātes ietvaros sagatavots pētījuma pārskats, kurā izvērtēta saules enerģijas izmantošanas ekonomiskais ieguvums un iespējas, dzesēšanas sistēmu pamatrisinājumi, dzesēšanas iekārtu izmantošanas iespējas izmantojot saules paneļus u.c.  Analizējot gan Rīgas vidējos klimatiskos datus, gan diennakts temperatūras svārstības, tika secināts, ka ir iespējams efektīvi izmantot netiešās iztvaikošanas dzesēšanas sistēmas.

Informācija par paveikto periodā: 01.05.2018. – 31.07.2018.
Projekta nosaukums: “Jauna koncepcija ilgtspējīgas, zema energopatēriņa ēku būvniecībai”
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/16/A/007
Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskā universitāte un sadarbības partneris SIA “Warm House”.

09.08.2018

Informācija par paveikto periodā: 01.02.2018. – 30.04.2018.

Attiecīgajā periodā noslēgtas projekta aktivitātes 2.1.1 “Šķiedru kompozīta sastāvu ar šķiedraugu pildvielām izstrāde, testēšana” un 2.2.1 “Augstas stiprības putu betona sastāvu izstrāde”, par ko sagatavoti pētījuma pārskati.

1. Aktivitātes 2.1.1 pētījuma ietvaros veikta gan teorētiskā literatūras analīze, gan eksperimentālā daļa. Aktivitātes ietvaros pētīta dabīgo šķiedru energoefektīvie biokompozīti ir siltumizolācijas materiālu ar plašu izmantošanas potenciālu un atbilstību mūsdienu prasībām – zemu ietekmi uz vidi un augstu energoefektivitāti. Tie izgatavoti no organiskas izcelsmes šķiedru pildvielām, piemēram, kaņepju vai linu spaļiem, rapšu vai salmu stiebriem, niedrēm, u.c., un minerālām saistvielām – kaļķa, hidrauliskā kaļķa, cementa, u.c. Darbības  pētījuma ietvaros secināts, ka:
a. Izmantojot atkritumproduktus kā aktīvās hidrauliskās piedevas, iespējams paaugstināt veldzētu kaļķu mehāniskās īpašības, sasniedzot spiedes stiprību vismaz 5 MPa, kas nepieciešama dabīgo šķiedru biokompozītu izstrādei.
b. Iegūtas divu veidu magnija bāzes saistvielas, kas uzrāda ievērojami augstākus mehāniskās stiprības rezultātus.
c. Izstrādāti trīs dažādu saistvielu dabīgo šķiedru biokompozīti ar atšķirīgām fizikālajām un mehāniskajām īpašībām.
d. Magnija saistvielas uzrāda mazāku rukumu (maksimums 0,2 %) salīdzinot ar kaļķa bāzes saistvielām (līdz pat 1 %), kas skaidrojams ar magnija saistvielu augsto agro stiprību.
e. Biokompozīti ar kaņepju spaļiem ar vismazāko daļiņu izmēru (vairāk ka 90 % <10 mm) uzrāda visaugstāko stiprību un zemāko siltumvadītspēju.

2. Aktivitātes 2.2.1. pētījumu ietvaros tika paredzēts izstrādāt augstās veiktspējas putubetonu ar spiedes stiprību līdz 20 MPa un blīvumu līdz 1400 kg/m3. Atšķirībā no tradicionāli izmantotiem materiāliem (piemērām parasta betona), tas ļauj izmantot putubetonu kā konstruktīvu materiālu ar papildus funkcijām, kas ietver siltumizolācijas īpašības, skaņu izolāciju un kapilāra porainību vajadzīga higrotermiskā režīma nodrošināšanai. Atšķirībā no autoklavētā gāzbetona (Autoclaved Aerated Concrete, vai AAC), putubetonu var izmantot arī monolītā variantā. Turklāt, komerciāli pieejamam gāzbetonam ir šaurs spiedes stiprības un blīvumu diapazona, kas ierobežo materiāla pielietošanas iespējas.
Analizējot iegūtos rezultātus, secināts, ka:
a. Pozitīvu efektu īpatnējas stiprības paaugstināšanai dot augstākas klases, t.sk. mikrocementa izmantošana.
b. Tika noskaidrots, kā maisījumiem ar zemu Ū/C attiecību un speciāliem cementiem ir noslāņošanās risks, jo zema ūdens daudzuma dēļ maisījums kļūst smagāks un viskozs.
c. Pildvielas daļēja apstrāde dezintegratorā dod nelielu stiprības pieaugumu, bet nodrošina maisījuma stabilizācijas efektu.

SIA “Warm House” pētnieki turpinājuši darbu pie pārējo darbību un to rezultātu sasniegšanas.

Informācija par paveikto periodā: 01.02.2018. – 30.04.2018.
Projekta nosaukums: “Jauna koncepcija ilgtspējīgas, zema energopatēriņa ēku būvniecībai”
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/16/A/007
Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskā universitāte un sadarbības partneris SIA “Warm House”.

09.05.2018.

Informācija par paveikto periodā: 01.11.2017. – 31.01.2018.

Sadarbībā ar vadošo partneri Rīgas Tehnisko universitāti, turpināts darbs pie aktivitātes Nr.2 “WP2 – Viedo būvmateriālu ražošanas tehnoloģiju izstrāde” īstenošanas.
Veiksmīgi noslēgtas un sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes pētniekiem sagatavoti pētījumu pārskati par aktivitātēm 2.3.1. “Augstas veiktspējas cementa kompozītu (80-120 MPa) matricas izejkomponentu izvēle un sastāvu izstrāde”, 2.4.1. “Pašblīvējoša, augstas veiktspējas cementa kompozīta izstrāde (60-80MPa) ar PCM” un 2.4.2. “Termiskās enerģijas uzkrājošu materiālu atlase un pārbaudes”.

Kā arī intensīvāk uzsākts darbs pie jaunām projekta aktivitātēm:
2.2.2. “Īpaši viegla putubetona sastāvu izstrāde”;
2.3.2. “Augstas veiktspējas cementa kompozītu sastāvu izstrāde, izmantojot kombinēto disperso stiegrojumu (tērauda, polimēra, minerālstiegras)”;
2.3.4. “Cementa kompozītu fizikālo un mehānisko īpašību noteikšana, t.sk. prototipa paraugu izgatavošana un testēšana”;
2.4.3. “Ribota, plānsienu cementa kompozīta pārsegumu izveide un testēšana”;
2.5. “Zinātnisko publikāciju sagatavošana par iegūtajiem projekta galvenajiem rezultātiem un to iesniegšana”.

Informācija par paveikto periodā: 01.11.2017. – 31.01.2018.
Projekta nosaukums: “Jauna koncepcija ilgtspējīgas, zema energopatēriņa ēku būvniecībai”
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/16/A/007
Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskā universitāte un SIA WARM HOUSE

09.02.2018.

Informācija par paveikto periodā: 01.08.2017. – 31.10.2017.

Periodā, sadarbībā ar vadošo partneri Rīgas Tehnisko universitāti, turpināts darbs pie aktivitātes Nr.2 “WP2 – Viedo būvmateriālu ražošanas tehnoloģiju izstrāde” un uzsākta jaunu apakšaktivitāšu īstenošana:

2.3.2. “Augstas veiktspējas cementa kompozītu sastāvu izstrāde, izmantojot kombinēto disperso stiegrojumu (tērauda, polimēra, minerālstiegras)”;
2.3.4. “Cementa kompozītu fizikālo un mehānisko īpašību noteikšana, t.sk. prototipa paraugu izgatavošana un testēšana”;
2.4.3. “Ribota, plānsienu cementa kompozīta pārsegumu izveide un testēšana”;
Aktivitāšu ietvaros veikts pētniecības darbs, kā arī dažādi testi, lai izstrādātu metodes ekoloģisku un viedu būvmateriālu ražošanai, kā arī no tiem radītu konstruktīvo un norobežojošo elementu prototipus.

Informācija par paveikto periodā: 01.08.2017. – 31.10.2017.
Projekta nosaukums: “Jauna koncepcija ilgtspējīgas, zema energopatēriņa ēku būvniecībai”
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/16/A/007
Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskā universitāte un SIA WARM HOUSE

10.11.2017.

Informācija par paveikto periodā: 01.06.2017. – 31.07.2017.

Periodā, sadarbībā ar vadošo partneri Rīgas Tehnisko universitāti, turpināts darbs pie aktivitātes Nr.2 “WP2 – Viedo būvmateriālu ražošanas tehnoloģiju izstrāde” un tās apakšaktivitāšu nodrošināšanu:

2.1. “Dabisko šķiedru eko-kompozītu ar paaugstinātām higrotermiskām īpašībām un rukuma noturību izstrāde, izmantojot lauksaimniecības ražošanas pārpalikumus”;
2.1.1. “Šķiedru kompozīta sastāvu ar šķiedraugu pildvielām izstrāde, testēšana”;
2.1.2. “Mehānisko, fizikālo un siltumtehnisko īpašību uzlabošana izmantojot inovatīvas saistvielas un apstrādes metodes”;
2.2. “Augstas veiktspējas nano-modificēta putubetona izstrāde norobežojošiem elementiem”;
2.2.1. “Augstas stiprības putu betona sastāvu izstrāde”;
2.3. “Augstas veiktspējas cementa kompozīta izstrāde”;
2.3.1. “Augstas veiktspējas cementa kompozītu (80-120 MPa) matricas izejkomponentu izvēle un sastāvu izstrāde”;
2.3.3. “Augstas veiktspējas cementa kompozītu ilgmūžības pārbaudes”;
2.4. “Termiskās enerģijas uzkrājošu pārsegumu izstrāde”;
2.4.1. “Pašblīvējoša, augstas veiktspējas cementa kompozīta izstrāde (60-80MPa) ar PCM”;
2.4.2. “Termiskās enerģijas uzkrājošu materiālu atlase un pārbaudes”.
Aktivitāšu ietvaros veikti pētījumi, mērījumi un citas darbības, lai gūtu projekta pētījuma atbilstošos rezultātus.

Informācija par paveikto periodā: 01.06.2017. – 31.07.2017.
Projekta nosaukums: “Jauna koncepcija ilgtspējīgas, zema energopatēriņa ēku būvniecībai”
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/16/A/007
Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskā universitāte un SIA WARM HOUSE

10.08.2017.

Jaunākie notikumi projektā: 01.03.2017.- 31.05.2017.

Darbs projektā ir uzsākts 2017.gada 1. martā. Organizētas 3 projekta dalībnieku sanāksmes par projekta gaitu. Projekta darbības Nr.2 ietvaros izskatīti ekoloģiskie materiāli vieglā betona pildvielām, izskatītas šķiedru apstrādes metodes, apskatīti augstas stiprības putu betona iegūšanas paņēmieni. Uzsākts darbs ar publikācijas Thermal Conductivity and Frost Resistance of Foamed Concrete Using Porous Aggregate sagatavošanu. Veikta pieejamo izejmateriālu (saistvielu un pildvielu) analīze augstas veiktspējas cementa kompozītu izgatavošanai.
Projekta darbības Nr.3 ietvaros izvēlēta pirmās konceptuāla racionālas konstruktīvās shēmas ar nesošo kodolu, kurā izmantoti augstas stiprības betons. Uzsākts aproksimācijas funkcijas novērtējums nelineārā galīgo elementu modeļa izstrādei. Projekta darbības Nr.5 ietvaros veikts simulāciju programmu un to tehnisko iespēju izvērtējums. Tipisku ēku 3D modeļa ģeometrijas izstrādes uzsākšana. Kā arī projekta ietvaros uzsākts ēkas dzīves cikla analīzes metožu novērtējums.

Informācija par paveikto periodā: 01.03.2017.- 31.05.2017.
Projekta nosaukums: “Jauna koncepcija ilgtspējīgas, zema energopatēriņa ēku būvniecībai”
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/16/A/007
Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskā universitāte, Materiālu un konstrukciju institūts
Sadarbības partneris: SIA “Warm House”

SIA “Warm house” kā sadarbības partneris nodrošina 2016.gada 20.maijā starp SIA “Warm house” un Rīgas Tehnisko universitāti (turpmāk – RTU) noslēgtā sadarbības līguma Nr.2016/01 izpildi, t.i., iesaistoties finansējuma saņēmēja (t.i., RTU) īstenotā Eiropas Reģionālā attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” 1.kārtas projekta „Jauna koncepcija ilgtspējīgas, zema energopatēriņa ēku būvniecībai” (identifikācijas Nr. 1.1.1.1/16/A/007) īstenošanā laika periodā no 2017.gada 1.marta līdz 2020.gada 29.februārim. Projekta finansējums – 648 648.00 EUR.
Projekta mērķis ir veicināt ilgtspējīgas būvniecības attīstību Latvijā un sniegt pienesumu Latvijas valsts un ES energoefektivitātes mērķu sasniegšanā būvniecības jomā, izstrādājot jaunu koncepciju zema energopatēriņa daudzstāvu dzīvojamo ēku būvniecībai, kas ietver ekoloģisku, viedu un energomazietilpīgu būvmateriālu izmantošanu norobežojošajām un nesošajām konstrukcijām, kā arī energoefektīvas, aktīvas un/vai pasīvas inženiersistēmas.
Plašāka informācija par projekta saturu pieejama RTU mājas lapā: https://www.rtu.lv/lv/universitate/projekti/atvert?project_number=2590%2F2017

16.03.2017.